Υπολογισμός μήκους διπόλου

1. Αρχικά υπολογίζουμε το μήκος κύματος που αντιστοιχεί στην επιθυμητή συχνότητα.

λ = c/f

Π.χ, για τους 100MHz: λ = c/f = 299,792/100 = 2,99792

2. Το δίπολο είναι μια λ/2 κεραία, της οποίας το μήκος κάθε στοιχείου είναι λ/4 και επομένως, το ολικό μήκος και των δύο στοιχείων του είναι: c/2f
ενώ το μήκος κάθε στοιχείου: c/4f

Στην κεραία του παραδείγματος:
Ολικό μήκος: λ = c/2f = 299,792/2*100 = 1,49896 m
Μήκος στοιχείου: λ = c/4f = 299,792/4*100 = 0,74948 m

3. Όμως, κάθε υλικό έχει έναν συντελεστή βράχυνσης (ΣΒ) ή velocity factor (vf)
που επηρεάζει την κεραία, οπότε για να τον υπολογίζουμε βρίσκουμε τον λόγο
λ/d όπου d = η διατομή του στοιχείου, σε μέτρα.
Στο παράδειγμα και υποθέτοντας ότι χρησιμοποιούμε σωλήνα Φ12, τότε
λ/d = 2,99792/0,012 = 249,896 δηλαδή περίπου 250.

4. Ερχόμαστε στον πίνακα της φωτογραφίας, όπου ο κάθετος άξονας παριστά τον συντελεστή βράχυνσης και ο οριζόντιος τον λόγο λ/δ που υπολογίσαμε πιο πάνω.
Ξεκινώντας από το αποτέλεσμα του λόγου ανεβαίνουμε μέχρι να συναντήσουμε
την καμπύλη, οπότε διαβάζουμε στον κάθετο άξονα τον ζητούμενο ΣΒ.
Στο παράδειγμα, ο ΣΒ είναι 0,935

5. Συμπερασματικά, το μήκος του κάθε στοιχείου προκύπτει από τη σχέση:

(c/4f)*ΣΒ

Στο παράδειγμά μας, το ολικό μήκος του δίπολου είναι:
(c/2f)*ΣΒ = (299,792/2*100)*0,935 = 1,40 m

το δε μήκος κάθε στοιχείου
(c/4f)*ΣΒ = (299,792/4*100)*0,935 = 0,70 m